Σκοπός του Ιδρύματος είναι η έρευνα, η προαγωγή και η διδασκαλία της Ιστορίας της Ιατρικής από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, η χορήγηση οικονομικής βοήθειας για την συγγραφή αξιόλογων ερευνών στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Ιατρικής και η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε νέους που θα ήθελαν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο για μεταπτυχιακές σπουδές. Στους σκοπούς του Ιδρύματος περιλαμβάνεται επίσης η φιλοξενία ξένων ερευνητών ειδικών στο αντικείμενο της Ιστορίας της Ιατρικής.

Το Ίδρυμα τελεί σε στενή συνεργασία με όλα τα Εργαστήρια Ιστορίας Ιατρικής των Ιατρικών Σχολών της Xώρας, καθώς και με το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω και τις Ιατρικές Εταιρίες που εστιάζουν στην Ιστορία της Ιατρικής.

Σκοπός

Το Ίδρυμα Ιστορίας Ιατρικής Ν.Κ. Λούρου είναι Κοινωφελές Ίδρυμα το οποίο συστήθηκε με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ τ. Β 111, 17-2-1989) σύμφωνα με τις ιδιόγραφες διαθήκες των διαθετών Νικολάου και Ιωάννας Λούρου. Το Ίδρυμα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Ιστορία της Ιατρικής στην Ελλάδα

Η Ελλάδα κατέχει μοναδική και ανεπανάληπτη θέση στην ιστορική εξέλιξη της Ιατρικής επιστήμης για τους εξής βασικούς λόγους:

α. Η γένεση της επιστημονικής ιατρικής συντελέστηκε στον αρχαίο ελληνικό χώρο κατά τον χρυσούν αιώνα των επιστημών (5ος αι. π.Χ.) και ο θεωρούμενος αδιαμφισβήτητα μέχρι σήμερα Πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης ήταν Έλληνας.

β. Ο μεγαλύτερος ιατρός όλων των εποχών ο Γαληνός είναι, επίσης, Έλληνας.

γ. Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της αρχαίας ελληνικής (Ιπποκρατικής και Γαληνικής) ιατρικής και της Αναγέννησης που οδήγησε στη σύγχρονη ιατρική είναι η Βυζαντινή Ιατρική της οποίας οι πηγές είναι ελληνικά κείμενα.

Τα ανωτέρω ενδεικτικώς αναφερόμενα σε συνδυασμό με προσπάθειες αλλοίωσης της ιστορικής αλήθειας όπως δημοσιεύσεις στον διεθνή τύπο που παρουσιάζουν τον Γαληνό ως «Τούρκο γιατρό που γεννήθηκε στην Πέργαμο τον 1ου μ.Χ. αιώνα», δημιουργούν την αναγκαιότητα υπεράσπισης της Ιστορίας της Ιατρικής, η οποία μέχρι και την Αναγέννηση ήταν κυρίαρχα ελληνική. Στη χώρα μας κατά την τελευταία δεκαετία επιχειρείται μια συστηματική προσπάθεια αναγέννησης της έρευνας και της διδασκαλίας της Ιστορίας της Ιατρικής. Αυτή επιχειρείται μέσω της έρευνας και διδασκαλίας στα τμήματα Ιατρικής των Πανεπιστημίων της Χώρας και μέσω των προσπαθειών του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος της Κω.

Το ίδρυμα Νικολάου Λούρου εκ της συστάσεώς του και εκ των σκοπών του μπορεί να συντονίσει τις προσπάθειες αυτές και παράλληλα να συντελέσει αποφασιστικά στην πρόοδο της επιστήμης στον τομέα αυτό και στην διεθνή του προβολή. Αναλυτικότερα σκοποί του ιδρύματος είναι:

  Α. Η έρευνα, η προαγωγή και η διδασκαλία της Ιστορίας της Ιατρικής από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα.

  Μέσα για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού ορίζονται τα ακόλουθα:

  Ο συντονισμός ή η συμμετοχή του Ιδρύματος σε ερευνητικά ή διδακτικά προγράμματα που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Ιατρικής.

  Η χορήγηση οικονομικής βοήθειας για τη συγγραφή αξιόλογων ερευνών στην Ιστορία της Ιατρικής.

  Η χορήγηση υποτροφιών σε νέους επιστήμονες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της Ιατρικής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  Η στενή συνεργασία του με τα Εργαστήρια Ιστορίας Ιατρικής των Ιατρικών Σχολών της Χώρας και με το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω.
  Η επιστημονική συνεργασία του με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα ή φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και με άλλους κρατικούς φορείς με ενδιαφέροντα που αφορούν στην Ιστορία της Ιατρικής.

  Η φιλοξενία στην έδρα του Ιδρύματος νέων ερευνητών αλλά και διακεκριμένων επιστημόνων της Ιστορίας της Ιατρικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων και την με κάθε μορφή επιστημονική συνεργασία.

  Η οργάνωση και λειτουργία τμήματος έρευνας και ανάπτυξης ικανό να εκτελεί προγράμματα εφαρμοσμένης και τεχνολογικής ( ή και βασικής) έρευνας με στόχο την προαγωγή της Ιστορίας της Ιατρικής.

  Η λειτουργία Αρχείου και Βιβλιοθήκης με αντικείμενο εστιασμένο στην ιστορία της ιατρικής και η διαχείριση ψηφιακής βάσης δεδομένων και ηλεκτρονικού υλικού που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Ιατρικής.

  Η λειτουργία Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής η οργάνωση μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων που αφορά τον παραπάνω σκοπό του Ιδρύματος.

  Η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων,επιστημονικών συναντήσεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων για την προαγωγή της Ιστορίας της Ιατρικής.

  Η δημοσίευση ή ανακοίνωση σε έντυπα ή ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά, συγγράμματα και συνέδρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των σχετικών μελετών του Ιδρύματος.

  Η έκδοση συγγραμμάτων, βιβλίων κλπ. που αφορούν στην Ιστορία της Ιατρικής.

  Η ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητα που συνάδει με τον παραπάνω σκοπό του Ιδρύματος σύμφωνα με τους όρους νομιμότητας του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

  Β. Η φιλοξενία στην έδρα του Ιδρύματος των διοικητικών, ερευνητικών ή διδακτικών δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων Ιστορίας Ιατρικής των Ιατρικών Σχολών της Χώρας και ειδικών μονάδων αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων ή φορέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος και των παραπάνω φορέων.  e-genius.gr ...intelligent web software